Наукова бібліотека

Заснована у 1944 році. Є членом Асоціації бібліотек України. Фонди бібліотеки досягли 85 000 томів різними мовами. В зібранні представлена література з ботаніки, біології, акліматизації, інтродукції, фізіології рослин, алелопатії, геоботаніки, дендрології, паркознавства. Понад 200 томів є раритетними та цінними виданнями 18 - початку 20 ст. Серед них енциклопедичні видання, ілюстровані атласи рослин, монографії, журнали з садівництва.

Багато книг мають автографи колишніх власників, дарчі написи авторів, цікаві екслібриси та печатки. Читачами бібліотеки є не лише співробітники Ботанічного Саду але й науковці інших ботанічних садів та природоохоронних установ, студенти, фермери, садівники-аматори.

Бібліотека здійснює книгообмін з іншими ботанічними садами України. Влаштовуються тематичні виставки видань із власних фондів та виставки нових надходжень.

Бібліотека знаходиться в адміністративному корпусі. Право користування абонементом з видачею книг додому надається працівникам НБС ім.М.М.Гришка. Всі бажаючі можуть користуватися читальним залом вільно та безкоштовно.

Абонемент та читальний зал працюють з 13.00 до 16.30.
Санітарні дні – остання п’ятниця кожного місяця.
Вихідні – субота та неділя.
Тел. 285-08-66

Іншомовні періодичні видання у фонді Наукової бібліотеки

Особисті бібліотеки у фонді Наукової бібліотеки

Наукові видання співробітників Національного ботанічного саду


  2018

 1. Антоній Анджейовський. Талан і таланти відомого натураліста / М. Шевера, Л. Зав’ялова, М. Федорончук , А. Ільїнська, М. Рудзь, С. Плахотнюк; Ін-т ботаніки НАН України ; Нац. ботан. сад імені М.М. Гришка. - Київ. - ISBN 978-966-02-8595-8
 2. Ботаніка: підручник / Б.Є. Якубенко, І.М. Алейніков, С.І. Шабарова, С.П. Машковська; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. − Київ: Ліра-К, 2018. - 436 с. - ISBN 978-617-7507-74-0
 3. Бриндза Я. Многоязычный словарь названий видов растений [Электрон. ресурс] / Я. Бриндза , О. Григорьева; Словацкий с.-х. ун-т в Нитре. - Нитра : Словацкий с.-х. ун-т в Нитре, 2018. - 219 с.- ISBN 978-80-552-1864-9. - режим доступа: ?
 4. Єльпітіфоров Є.М. Сосна (Pinus L.): атлас шкідників та хвороб / Є.М. Єльпітіфоров ; Рада ботан. садів і дендропарків України. - Одеса : Одеський нац. універ. імені І.І. Мечникова, 2018. - 62 с. -ISBN 978-617-689-271-7.
 5. Кулик М.І. Методика проведення польових та лабораторних досліджень з просом прутоподібним (Panicum virgatum L.) / М.І., Кулик, Д.Б.,Рахметов, В.Л. Курило. - Полтава, 2018. - 24 с.
 6. Ландшафтна архітектура в ботанічних садах та дендропарках: Х міжнар. наук. конф.; матеріали конф., 12-15 червня 2018 р. / Рада ботан. садів і дендропарків України, Нац. ботан. сад імені М.М. Гришка НАН України, Нац. дендрологіч. парк "Софіївка" НАН України, Держ. дендрологіч. парк "Олександрія" НАН України, Держ. дендрологіч. парк "Тростянець" НАН України. - Камʼянець-Подільський : ФОП Сисин. - 2018. - 476 с. - ISBN 978-617-539-275-1
 7. Наукові об’єкти НБС імені М.М. Гришка НАН України, що становлять національне надбання / Д.Б. Рахметов, Н.В. Заіменко, М.Б. Гапоненко, Л.І. Буюн, О.Л. Рубцова та ін.; Нац. ботан. сад імені М.М. Гришка. - Київ : ФОП Паливода В.Д., 2018. - 256 с. - ISBN 978-966-437-541-9
 8. Паламарчук Елена. Лекарственные виды растений: Монография [Электрон. ресурс] / Е. Паламарчук, Л. Свиденко, Е. Вергун / Словацкий с.-х. ун-т. в Нитре = Palamarchuk Elena, Svidenko Liudmila, Vergun Olena Medicinal Plants. - Нитра, 2018. - 108 с. - ISBN 978-80-552-1863-2. - Режим доступа: http://www.slpk.sk/eldo/2018/dl/9788055218632/9788055218632.html
 9. Рахметов Д.Б. Нетрадиционные виды растений для биоэнергетики [Електрон. ресурс] / Словацкий с.-х. ун-т. в Нитре. - Нитра, 2018. - 103 c. . - ( с. Агробиоразнообразие для улучшения питания, здоров’я и качества жизни). - ISBN 978-80-552-1855-7. - режим доступа: https://agrobionet.uniag.sk/flipbkTB03_RU
 10. Фундаментальні та прикладні аспекти інтродукції рослин у реаліях євроінтеграції: матеріали міжнар. наук.-практич. конф., присвяч. 100-річчю НАН України, 9-11 жовтня 2018 р. / Рада ботан. садів і дендропарків України, Нац. ботан. сад імені М.М. Гришка. - Київ: Ліра-К, 2018. - 216 с.- ISBN 978-617-7605-82-8
 11. The results of testing of organo-siliceous mixtures in Ukraine / ed. N.V. Zaimenko, O.M. Slyusarenko / M. M. Gryshko Nat. Botan. Garden of NAS of Ukraine; Odessa I.I. Mechnikov Nat. Univ. - Kyiv, 2018. - 40 p.

 12. 2017

 13. Агротехнологічні аспекти вирощування енергетичних культур в умовах півдня України: навч. посібник / М. І. Федорчук, С. В. Коковіхін, С.М. Каленська, Д. Б. Рахметов та ін. ; МОН України, Вищ. держ. навч. заклад "Херсонський держ. аграр. ун-т".- Херсон, 2017. - 160 с. - 300 пр. - ISBN 966-7403-76-9
 14. Адаптація інтродукованих рослин в Україні: монографія / Д. Б. Рахметов, Н. В. Заіменко, М. Б. Гапоненко , Т. М. Черевченко та ін.]; відп. ред. Д. Б.Рахметов ; НАН України, Нац. ботан. сад ім. М. М. Гришка. - Київ: Фітосоціоцентр, 2017. - 516 с. - ISBN 978-966-306-192-4
 15. Кузнецов С. І. Голонасінні (Pinophyta) в Україні: таксономічний склад, генофонд та перспективи його збагачення і збереження (наприкінці ХХ - початку ХХІ століття): монографія/ С. І. Кузнецов; НАН України, Нац. ботан. сад ім. М. М. Гришка/. - Київ : Компринт, 2017. - 131 с.
 16. Малоиспользуемые виды растений / под ред. Я. Бриндза, О. Григорьевой; Словацкий аграр. ун-т в Нитре, Ин-т сохранения биоразнообразия и биологической безопасности, Нац. ботан.сад имени Н. Н. Гришко НАН Украины.- Нитра: Словацкий аграрн. ун-т в Нитре, 2017. - 180 с. - ISBN 98-80-552-1753-6
 17. Методичні рекомендації з інноваційних технологій вирощування та переробки сорго для використання в якості альтернативних джерел енергії в різних ґрунтово-кліматичних умовах південного Степу України / М. І. Федорчук, С.М. Каленська, Д. Б. Рахметов та ін.; МОН України, Вищ. держ. навч. заклад "Херсонський держ. аграр. ун-т". - Херсон, 2017. - 24 с.
 18. Методичні рекомендації з оптимізації технології вирощування амаранту в умовах південного Степу України / М. І. Федорчук, Д. Б. Рахметов, С. В. Коковіхін та ін.; МОН України, Вищ. держ. навч. заклад "Херсонський держ. аграр. ун-т". - Херсон, 2017. - 26 с.
 19. Методичні рекомендації з оптимізації технології вирощування міскантусу в різних ґрунтово-кліматичних умовах південного Степу України / Д. Б. Рахметов, С. М. Каленська, М. І. Федорчук та ін.; МОН України, Вищ. держ. навч. заклад "Херсонський держ. аграр. ун-т". - Херсон, 2016. - 20 с.
 20. Науково-теоретичні засади та практичні аспекти формування еколого- безпечних технологій вирощування та переробки сорго в степовій зоні України: монографія / М. І. Федорчук , С. В. Коковіхін, С. М. Каленська, Д. Б. Рахметов та ін. ; МОН України, Вищ. держ. навч. заклад "Херсонський держ. аграр. ун-т". - Херсон, 2017. - 208 с. - ISBN 966-7403-76-9
 21. Скрипченко Н. В. Актинідія в Україні / Нац. ботан. сад ім. М. М. Гришка. - Житомир: Рута, 2017. ̶ 88 с. - ISBN 978-617-518-328-7
 22. Клименко С. Малоизвестные виды плодовых культур / С. Клименко, О. Григорьева, Я. Бриндза;, Ин-т сохранения биоразнообразия и биологической безопасности. - Нитра: Словацкий аграр. ун-т в Нире, 2017. - 104 с. - Серия "Агробиоразнообразие для улучшения питания, здоров’я и качества жизни". - ISBN 978-80-552-1764-2
 23. Agrobiodiversity for improving nutrition, health and life quality 2017: sci. proc. of the Internat. network AgroBioNet. [Електрон. рес.] / ed. : J. Brindza, S. Klymenko ; Slovak Univer. of Agricult. in Nitra, M. M. Gryshko Nat. Bot. Garden of NAS of Ukraine ; Department of Fruit Plants Acclimat. Kyiv, Ukraine [e. a.]. - Nitra : SUA in Nitra, 2017. - 536 p. : fig., tabl. - ISBN 978-80-552-1726-0. Режим доступу: https://agrobiodiversity.uniag.sk/scientificpapers/issue/view/4

 24. 2016

 25. Бойко Н.С. Голонасінні України. Рід тис ( Taxus L.) : інтродукція, біолого-екологічні особливості, використання / Н.С. Бойко, С. І. Кузнецов ; НАН України, Нац. ботан. сад ім. М.М. Гришка. Державний дендрологічний парк «Олександрія». – Біла Церква : Вид. Пшонківський О.В., 2016. – 132 с. ; іл. – ISBN 978-617-604-105-4
 26. Ботаніка і мікологія : сучасні горизонти : зб. пр. присвяч. 90-річчю з дня народження акад. АН України А. М. Гродзинського (1926 – 1988) = Botany and mycology : modern horizons : col. of papers devoted to the 90th ann. of A.M. Grodzinsky / укл. Н. В. Заіменко Г.А. Гродзинська, Т. А., Бугаєнко та ін ; відп. ред. Н. В. Заіменко. – Київ : Наш формат, 2016. – 530 c.: рис., табл.
 27. Вітер А.В. Актуальні питання обміну речовин в екосистемах / Арсен Васильович Вітер ; НАН України, Нац. ботан. сад ім. М.М. Гришка. – Київ : Наук. думка, 2016. – 239 с. + СD додаток : рис., табл. – (Проект «Наукова книга» (Молоді вчені). – ISBN 978-966-00-1579-1
 28. Деревья и кустарники : формовое разнообразие [монография] / Е.Л. Рубцова, Н. И. Шумик, Е.В. Колесниченко, В.И. Чижанькова ; НАН Украины. МОН Украины, Нац. ботан. сад им. Н.Н. Гришко, НУБиП . – Киев : ЦП «Компринт», 2016. – 119 с. : 64 рис. + 70 фотоил. – рус. яз. – ISBN 978-966-929-294-0
 29. Каталог трав’янистих рослин Сирецького дендрологічного парку: дов. вид. / С. А. Глухова, О. І. Шиндер, Л. І. Ємець, С. М. Михайлик ; Мін. регіон. розвитку, буд. та житло-комун. госп. України, Сирецький дендрологічний парк загальнодерж. значення. НАН України, Нац. ботан. сад ім. М. М. Гришка. – Полтава : Полтав. літератор, 2016. – 72 с. + 10 с. іл.
 30. Карнатовская М.Ю. Использование Ziziphus jujuba Mill. в озеленении Степной зоны юга Украины : метод. реком. / М. Ю. Карнатовская, О.В. Григорьева, Я., Брындза ; Рец. С.В. Клименко ; НААН Украины, Кировоград. Гос. с.-х. опыт. ст., Ин-т риса. – Херсон: Изд. Гринь Д.С., 2016. – 32 с.: 30 рис.
 31. Орхидология на рубеже ХІХ – ХХ столетий : сб. ст. / сост. и ред. Р. В. Иванников ; НАН Украины, Нац. ботан. сад им. Н. Н. Гришко. – Киев, 2016. – 256 с. : рис., табл. – ISBN 978-966-02-7140-1
 32. Черевченко Т. М. Світ тропіків очима ботаніків / Тетяна Михайлівна Черевченко ; НАН України, Нац. ботан. сад ім. М.М. Гришка. – Київ : Книгоноша, 2016. – 162 с. : іл. – ISBN 978-966-02-7674-1
 33. Чувикина Наталья. Ботанический сад на Зверинце / Наталья Чувикина . – Киев. : Варто ; Сидоренко В. Б. , 2016. – 112 с. : ил. – (с. Киевская мозаика). – ISBN 978-966-2321-36-4
 34. Чувікіна Н. В. Рекомедації до проведення екскурсій по Національному ботанічному саду ім. М. М. Гришка НАН України для різних категорій відвідувачів / Н. В. Чувікіна, А. В. Клименко ; НАН України, НБС ім. М. М. Гришка. – Київ : ЦП «Компрінт», 2016. –48 с.: карти. б.н.
 35. Agrobiogiversity for improving nutrition, health and life quality 2016 : sci. proc. of the Internat. network AgroBioNet. [Електрон. рес.] / ed. : J. Brindza, S. Klymenko ; Slovak Univer. of Agricult. in Nitra, M. M. Gryshko Nat. Bot. Garden of NAS of Ukraine ; Department of Fruit Plants Acclimat. Kyiv, Ukraine [e. a.]. – Nitra : SUA in Nitra, 2016. – 276 p.: fig., tabl. – Режим доступу: www.uschovna.cz/zasilka/LGSVILHNTYI45HD-P8N. - чеш., англ., укр., рос. м. – ISBN 978-80-552-1586-0 (PDF)
 36. Biodiversity after the Chernobyl accident : sci. proc. of the Internat. network AgroBioNet. Part I / ed. : J. Brindza, S. Klymenko ; Slovak Univer. of Agricult. in Nitra, M. M. Gryshko Nat. Bot. Garden of NAS of Ukraine ; Department of Fruit Plants Acclimat. Kyiv, Ukraine [a. o.]. – Nitra : SUA in Nitra, 2016. – 276 p. : fig., tabl. – чеш., англ., укр., рос. м. – ISBN 978-80-552-1494-8 (Part I)
 37. Biodiversity after the Chernobyl accident : sci. proc. of the Internat. network AgroBioNet. Part II / ed. : J. Brindza, S. Klymenko ; Slovak Univer. of Agricult. in Nitra, M. M. Gryshko Nat. Bot. Garden of NAS of Ukraine , Department of Fruit Plants Acclimat. Kyiv, Ukraine [a. o.]. – Nitra : SUA in Nitra, 2016 . – 240 p.: fig., tabl. – чеш., англ., укр., рос. м. – ISBN 978-80-552-1527-3 (Part II)

 38. 2015

 39. Від ювілею до ювілею! Нові колекц.-експоз. ділянки Нац. ботан. саду ім. М.М. Гришка створені в 2010 – 2015 рр. (до 80-річчя заснування) / НАН України, Рада ботан. садів та дендропарків України, НБС ім. М.М. Гришка. – Київ, 2015. – [буклет]
 40. Горобец В.Ф. Пионы (биология, селекция, сорта). К 80-летию НБС им. Н.Н. Гришко / В.Ф. Горобец ; отв. ред. С.В. Клименко ; НАН Украины, Нац. ботан. сад им. Н.Н.Гришко. – К. : Велес, 2015. – 162 с. : фото, табл. – рос., латин. яз. – ISBN 978-966-02-7643-7
 41. Експозиція «Пори року». Присвяч. 80-річчю заснування НБС ім. М.М. Гришка / автор проекту В.В. Кваша ; відп. ред. М.І. Шумик ; упоряд. : В.В. Кваша, Л.О. Ісакова ; фото : В. Кваші, В.Ф. Горобця, (півонії), С.П. Машковської (однорічники) ; тексти : Ю.В. Буйдіна, В.Ф. Горобця, В.М. Завалєєвої, М.І., Шумика ; НАН України, Нац. ботан. сад ім. М.М.Гришка. – К. : Starter design, 2015. – 39 с. : кол. фото.*
 42. Інтродукція рослин, збереження та збагачення біорізноманіття в ботан. садах та дендропарках : матеріали міжнар. наук. конф. присвяч. 80-річчю від дня заснув. НБС ім. М.М. Гришка, 15 – 17 вересня 2015 р. / відп. ред. Н.В. Заіменко ; НАН України, Від-ня заг. біол. [та ін. ] – К. : Фітосоціоцентр, 2015. – 295 с. – укр., англ. м. – ISBN 978-966-306-185-2
 43. Каталог рослин відділу нових культур / автори : Д.Б. Рахметов, О.А. Корабльова, Н.О. Стаднічук [та ін.] ; відп. ред. Д.Б. Рахметов ; рец. С.І. Кузнецов, П.А. Мороз ; НАН України, Нац. ботан. сад. ім. М.М. Гришка. – К. : Фітосоціоцентр, 2015. – 122 с. : табл.
 44. Клименко Ю.О. Загальне паркознавство (історичні, біолого-екологічні, ландшафтно-лісівничі підходи та методи) / Ю.О. Клименко, С.І. Кузнецов ; НАН України, Нац. ботан. сад ім. М.М. Гришка. – К. : ЦП «Компринт», 2015. – 355 с. : 30 табл. + додатки. – С. 356–414 : 17 табл., 35 кол. рис. – ISBN 978-617-7202-68-3
 45. Левчик Н.Я. Види роду Vitex L. в Лісостепу України : інтродукція, біологія і використання / Н.Я. Левчик, Д.Б. Рахметов ; НАН України, Нац. ботан. сад ім. М.М. Гришка. – Київ : Фітосоціоцентр, 2015. – 246 с. : рис., табл. – ISBN 978-966-306-187-7
 46. Мельник В.І. Надслучанська Швейцарія. Природа проектованого національного природного парку «Надслучанський» / В.І. Мельник ; НАН України, Нац. ботан. сад ім. М.М. Гришка НАН України, Укр. т-во охор. природи. – Київ : Фітосоціоцентр, 2015. – 23 с. + 8 с. кол. фото. – ISBN 978-966-306-183-3
 47. Методические рекомендации по фенологическим наблюдениям за повторно цветущими розами / Р.В. Бойко, О.Ф. Щербакова, Е.Л. Рубцова, В.И. Чижанькова ; НАН Украины, Нац. ботан. сад им. Н.Н. Гришко, Нац. науч.-природовед. музей. – К. : [Б и.], 2015. – 37 с. + 14 с. цв. ил. *
 48. Рахметов Д.Б. Міскантус в Україні: інтродукція, біологія, біоенергетика / Д.Б. Рахметов, Т.О. Щербакова, С.Д. Рахметов ; НАН України, Нац. ботан сад ім.. М.М. Гришка, НУБіП. – Киїі: Фітосоціоцентр, 2015. – 158 с. : рис., табл.. – ISBN 978-966-306-182-5

Попередні роки...

Вам відомо що?

Колекцію піонів та монокультурні сади ( "Розарій", " Сад Бузків") Національного ботанічного саду згідно розпорядження Кабінету Міністрів України від 31 травня 2006 р. № 299-р. віднесено до наукових об'єктів, що становлять національне надбання України.

Цікаво? Йдемо далі!