Наукова діяльність

Національний ботанічний сад складається з 8 наукових від­ділів та 2 лабораторій, які проводять дослідження з проблем інтродукції та акліматизації рослин, збереження генофонду ендемічних, реліктових, рідкісних та зникаючих видів, селекції квітниково-декоративних, плодових, овочевих та кормових культур, біотехнології, медичної ботаніки, фітодизайну, хімічної взаємодії рослин.

НБС є провідною науково-дослідною установою в Україні в галузі інтродукції та акліматизації рослин і одним з 12 найбільших ботанічних садів світу.

НБС очолює Раду ботанічних садів та дендропарків України, координує їх діяльність, готує нау­кові кадри з ботаніки, екології та фізіології рослин для університетів і ботанічних уста­нов України. В науковій, науково-органі­заційній та культурно-просвітницькій ді­яльності НБС досяг найвищих показників серед вітчизняних ботанічних садів щодо мобілізації та використання рослинних ресурсів нашої країни і світу, збереження різноманіття рослин, розвитку зеленого будівництва і сільського господарства, під­вищення ботанічної та екологічної культу­ри широких верств населення.

Унікальні колекції рослин з різних ботаніко-географічних регіонів світу, зібрані в Саду, є надійною базою для створення но­вих культур та гібридів і подальшого роз­витку селекційних досліджень. За період з 1965 по 2004 р. науковці Саду отримали 262 авторських свідоцтва на нові сорти. До Дер­жавного реєстру сортів рослин України на 2004 р. занесено 211 сортів, виведених се­лекціонерами НБС ім.М.М.Гришка, зокре­ма 114 сортів квітникових культур, 52 – інтродукованих плодових культур, 29 – нових кормових культур, 7 – овочевих культур, 9 сортів пряноароматичних культур, які широко впроваджуються в господарствах не лише в Україні, але й Росії, Казахстані, Китаї, Чехії.

Результати вивчення біології тро­пічних і субтропічних рослин, зокрема ор­хідей, дали змогу вирощувати ці дивовижні квіти в космосі. У 1980 р. орхідеї з колекції ботанічного саду вперше побували в космосі на борту орбітальної станції “Салют-6”. Співробітники Саду брали участь у виконанні програми НАСА під наз­вою "Шаттл" та в проведенні у листопаді 1997р. спільного українсько-американсько­го експерименту з метою вивчення впливу космічних умов на ріст і розвиток рослин.

Розробки науковців НБС відзначені Дер­жавною премією України в галузі науки і техніки (1992) та 15 іменними преміями Президії Національної академії наук Ук­раїни (імені М.Г. Холодного, В.Я. Юр'єва та Л.П. Симиренка), а також медалями і при­зами міжнародних виставок. Про міжна­родне визнання свідчить також те, що НБС є членом Міжнародної асоціації ботанічних садів світу, Міжнародної організації з охо­рони флори Європи Planta Еurора. НБС був одним із виконавців міжнародного проекту GEF із збереження біорізноманіття дельти Дунаю.

Для підготовки кадрів для Саду та інших наукових установ при НБС створено докто­рантуру та аспірантуру. Засновано спеціалізовану вчену раду К.26.215.01 з правом прийняття до захисту кан­дидатських дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук по спеціальності 03.00.05 - ботаніка з ухилом до інтродукції та акліматизації рослин. Напрямки: біологія розвитку рослин, дендрологія, квітникарство, фітоценологія, паркознавство та озеленення з основами ботаніки.

Національний ботанічний сад імені М.М.Гришка видає щоквартально науковий журнал "Інтродукція рослин" в межах наукового напрямку: "Вивчення рослинного та тваринного світу, розробка проблем раціонального використання ресурсів живої природи".

Чи Вам відомо що?

До складу НБС ім. М.М.Гришка, як науковий підрозділ, входить Центр колективного користування приладами «ВЕРХ». Центр надає науковцям можливості проводити дослідження на сучасному рівні, а саме методом високоефективної рідинної хроматографії.

Цікаво? Йдемо далі!