Наукова бібліотека

Наукові видання співробітників Національного ботанічного саду з 2000 по 2014 рік

  2014

 1. Бедернічек Т.Ю. Лабільна органічна речовина грунту: теорія, методологія, індикаторна роль / Т.Ю. Бедернічек, З.Г. Гамкало.; Нац. ботан. сад ім. М.М.Гришка, Львів. універ. ім. Івана Франка. – К.: Кондор, 2014. – 180 с. – ISBN 978-966-2781-39-7.
 2. Біологічні ресурси і новітні технології біоенергоконверсії: Біологічні ресурси і новітні біотехнології виробництва біопалив; Матеріали наук. конф. в рамках цільової комплекс. програми наук. досліджень НАН України, 9-11 вересня 2014 року / НАН України, ДУ «Ін-т харч. біотехнології та геноміки НАН України», Нац. ботан. сад ім. М.М. Гришка, Укр. тов. клітинних біологів та біотехнологів. – К.: Фітосоціоцентр, 2014. – 306 с.
 3. Ботанічна термінологія латинською мовою: Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів/ уклад. С.П. Машковська, С.І. Шабарова, Б.Є. Якубенко; НУБіП. – Вид. 6-е, перероб. і допов. – К.: ЦП «Компринт», 2014. – 78 с.
 4. Клименко Ю.О. Комплексна оцінка паркових насаджень (методичні підходи і рекомендації) / Ю.О. Клименко, С.І. Кузнецов. – К. : ЦП "КОМПРИНТ", 2014. – 66 с.
 5. Левон Ф.М Зеленые насаждения в антропогенно трансформированной среде: монография / Ф.М. Левон; Нац. ботан. сад ім. М.М.Гришка. – К.: ННЦ «ИАЭ», 2014. – 320 с.: іл . – ISBN 978-966-669-459-4.
 6. Машковська С.П Систематика вищих рослин. Завдання для самостійної підготовки і контролю знань з ботаніки / С.П. Машковська, Л.О. Меженська, І.М. Алейніков, Б.Є. Якубенко; НУБіП.– К.: ЦП «Компринт», 2014. – 76 с.
 7. Плодові, лікарські, технічні, декоративні рослини: актуальні питання інтродукції, біології, селекції, технології культивування. Пам'яті видатного вченого, акад. М.Ф. Кащенка і 100-річчю заснув. Акліматсаду: матеріали наук.- практ. заоч. конф. (4 вересня 2014 р., Київ, Україна) / відп. ред. С.В. Клименко ; Нац. ботан. сад ім. М.М. Гришка НАН України. – К., 2014. – 275 с. : іл. – укр., рос., англ. м. – ISBN 978-966-7898-76-8
 8. Система використання біоресурсів у новітніх біотехнологіях отримання альтернативних палив: монографія / Я.Б.Блюм, І.П.Григорюк, К.В.Дмитрук, В.О.Дубровін, А.І.Ємець, Г.М.Калетнік, М.Д.Мельничук, В.Г.Мироненко, Д.Б.Рахметов, А.А.Сабірний, С.П.Циганков / Держ. установа «Ін-т харч. біотехнології та геноміки НАН України», Нац. універ. біоресурсів і природокористування України, Ін-т біології клітини НАН України, Нац. ботан. сад ім. М.М.Гришка НАН України, Вінницький наці. аграр. універ. – К.: "Аграр Медіа Груп", 2014. – 360 с. – ISBN 978-617-646-207-1
 9. Фундаментальні та прикладні аспекти сучасної орхідології: Зб.наук.пр. Вип. 1 / ред. кол.: Л.І. Буюн, Р.В. Іванніков, Л.А. Ковальська, М.Б. Гапоненко ; відп. за вип. Н.В. Заіменко; Нац. ботан. сад ім. М.М. Гришка НАН України. – К.: ТОВ «Велес» [друк], 2014. – 180 с.: іл.- укр, рос., англ. м. – ISBN 978-966-02-7139-5
 10. Біологічні ресурси і новітні біотехнології виробництва біопалив : матеріали наук. конф. в рамках цільової комплексн. програми наук. дослідж. НАН України «Біол. ресурси і новітні технології біоенергоконверсії» (9-11 вересня 2014 р.) / ред. кол. : Я.Б. Блюм (голова), Д.Б. Рахметов, І.П. Григорюк [та ін.] ; НАН України, ДУ «Ін-т харч. біотех. та геноміки НАН України», Нац. ботан. сад ім. М.М. Гришка, Укр. т-во клітин. біологів та біотех. – К. : Фітосоціоцентр, 2014. – 247 с. : рис., табл. – ISBN 978-966-306-179-7

 11. 2013

 12. Ботаніка. Ч.1. Анатомії рослин (навчальна програма) : навч.-метод. посіб. до виконання лаб. завдань для студентів аграр. вузів ІІІ – IV рівнів акредитації / уклад. : Б.Є. Якубенко, І.М. Алейніков, Л.О. Меженська, С.П. Машковська [та ін.] ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, кафедра ботаніки. – К. : НУБіП України, 2013. – 69 с.: рис.
 13. Ботаніка. Ч.2. Навчальна програма з систематики рослин (для студентів аграр. вузів ІІІ – IV рівнів акредитації) / уклад. : Б.Є. Якубенко, І.М. Алейніков, С.П. Машковська [та ін.]; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, кафедра ботаніки. – К. : НУБіП України, 2013. – 85 с. : рис.
 14. Ботанічна термінологія латинською мовою: Метод. реком. для самостійної роботи студентів ВНЗ / [Автор.-уклад.]: С.П. Машковська, С.І. Шабарова, Б.Є. Якубенко. – Вид. 5-е перероб. і допов. – К. : ЦП „Компринт”, 2013. – 98 с.
 15. Булах П.Е. Теория устойчивости в интродукции растений / П.Е. Булах, Н.И. Шумик ; НАН Украины, НБС им. Н.Н. Гришко. – К. : Наук. думка, 2013. – 152 с. – (Проект «Наукова книга»). – ISBN 978-966-00-1305-6
 16. Клименко С.В. Кизил. Каталог сортов / С.В. Клименко; Нац. ботан. сад ім.М.М.Гришка. – К.: ТОВ НПП «Интерсервис», 2013. – 72 с.: цв. ил. – ISBN 978-617-696-144-4
 17. Клименко С.В. Кизил. Сорта украинской селекции / С.В. Клименко. – К.: ООО «Водоспад», 2013. – 8 с.: ил. – буклет
 18. Клименко С.В. Сорта плодовых и ягодных растений селекции Национального ботанического сада им. Н.Н. Гришко / С.В. Клименко, Н.В. Скрипченко ; под. ред. С.В. Клименко ; НАН Украины, Нац. ботан. сад. им. Н.Н. Гришко. – К. : Укр. фитосоциоцентр, 2013. – 104 с. : ил., табл.. – ISBN 978-966-306-167-Х
 19. Микола Арсенійович Кохно (1923–2007): біобібліографія / уклад.: Л.І.Пархоменко, Л.О. Ісакова, І.М. Безугла, Н.В. Чувікіна ; відп. ред. С.І. Кузнецов. – К. : Фітосоціоцентр, 2013. – 68 с. : фотоіл. – ISBN 978-966-306-170-5
 20. Кузнецов С.І. Асортимент дерев, кущів та ліан для озеленення в Україні / С.І. Кузнецов, Ф.М. Левон, В.В. Пушкар ; НАН України, НБС ім. М.М. Гришка, Нац. акад. керівних кадрів культ. і мистецтва. – Вид. 2-е, перероб. і доповн. – К. : Компринт, 2013. – 256 с. : іл., табл.
 21. Мельник В.І. Види роду Galantus L. (Amaryllidaceae) в Україні / В.І. Мельник, С.Я. Діденко ; НАН України, Нац. ботан. сад ім. М.М. Гришка. – К.: [Б. в.], 2013. – 152 с.: фото, табл. – ISBN 978-966-02-6864-7
 22. Нетрадиционные, новые и забытые виды растений: науч. и практ. аспекты культивирования = Non-traditional, new and forgotten plant species: scientific and practical aspects of cultivation : метериалы І Междунар. науч. конф., 10 – 12 сентября 2013 г. / редкол.: С.В. Клименко (отв. ред.), Д.Б. Рахметов, Я. Бриндза ; Нац. ботан. сад им. Н.Н. Гришко НАН Украины. – К.: Книгоноша, 2013. – 512 с.: ил., табл. – ISBN 978-966-2615-57-9
 23. Плотникова Л.С. Коллекционные фонды древесных растений восточной части лесной зоны Европы (Россия, Украина, Беларусь) / Л.С. Плотникова, С.И. Кузнецов; отв. ред. А.С. Демидов; РАН, Федер. гос. бюджет. учр. науки ГБС им. Н.В. Цицина РАН, НАН Украины, НБС им. Н.Н. Гришко НАНУ. – М.: ГБС им. Н.В. Цицина, 2013. – 102 с.: табл. – ISBN 978-5-904131-23-4
 24. Роль ботанічних садів та дендропарків у збереженні та збагаченні біологічного різноманіття: матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 28 – 31 травня 2013 р.) / голов. ред. В.Г. Радченко; НАН України, Рада ботан. садів та дендропарків України, Наук. центр екомоніторингу та біорізноманіття мегаполісу, Нац. ботан. сад ім. М.М. Гришка. – К.: НЦЕБМ НАН України, 2013. – 303 с. – ISBN 978-966-02-68-21-0
 25. Скрипченко Н.В. Выбираем актинидию / Н.В. Скрипченко. – К.: ООО «Водоспад», 2013. – 8 с.: ил. – буклет
 26. Собко В.Г. Фітораритети Степової зони України / В.Г. Собко, А.П. Лебеда, В.В. Гриценко. – К. : Фітосоціоцентр, 2013. – 386 с. : іл. – ISBN 978-966-306-174-6
 27. Тестові завдання з систематики рослин для самостійної роботи студентів ВНЗ агробіол. профілю: Навч.-метод. вид. / Автори: С.П. Машковська, Л.О. Меженська, І.М, Алейніков, Б.Є. Якубенко. – К.: ЦП „Компринт”, 2013. – 106 с.

 28. 2012

 29. Збереження та збагачення рослинних ресурсів шляхом інтродукції, селекції та біотехнології / Кол. авторів: Т.М.Черевченко, Д.Б. Рахметов, М.Б. Гапоненко [ та ін.]; відповід. ред. Т.М. Черевченко; НАН України, Нац. ботан. сад. ім. М.М. Гришка. – К.: Фітосоціоцентр, 2012. – 431 с.: іл. – ISBN 978-966-306-163-7 ****
 30. Клименко З.К. Николай фон Гартвис – второй директор Императорского Никитского сада / З.К. Клименко, Е.Л. Рубцова, В.К. Зыкова; НААН Украины, Никитский ботан. сад – ННЦ, НАН Украины, Нац. ботан. сад им. Н.Н. Гришко. – К.; Симферополь: „Аграрна наука”; „Н. Оріанда”, 2012. – 80 с.: ил. – ISBN 978-966-1691-48-2
 31. Кораблёва О.А. Полезные растения в Украине : от интродукции до использования: Монография / О.А. Кораблева, Д.Б., Рахметов; НАН Украины, Нац. ботан. сад им. Н.Н. Гришко. – К.: Фитосоциоцентр, 2012. – 171 с. : ил. – ISBN 978-966-306-160-2 ***
 32. Кузнецов С.І. Паркознавство: навч. посіб. / С.І. Кузнецов, О.М. Багацька; Каб. Мін. України, НУБІП – К.: ЦП „Компринт”, 2011. – 156 с. – ISBN 978-966-306-160-2
 33. Лебеда А.П. Інвентаризація флори України (Лікарські рослини – носії хінонів) / НАН України; Нац. ботан. сад. ім. М.М. Гришка. – К. : Академперіодика, 2012. – 87 с. – ISBN 978-966-360-202-8 ***
 34. Леонід Іванович Рубцов: біобібліографія / Уклад.: О.Л. Рубцова, Н.В. Чувікіна, Л.О. Ісакова; відповід. ред.: М.І. Шумик; НАН України, Нац. ботан. сад. ім. М.М. Гришка. – К.: Велес, 2012. – 32 с.: іл. – ISBN 978-966-2217-46-9 ****
 35. Международные чтения, посвященные 110-летию со дня рождения док. биол. наук, профессора Леонида Ивановича Рубцова (1902-1980): матер.конф., 15-18 мая 2012 года / Ред. кол. : Н.И. Шумик, Е.Л. Рубцова, Н.А. Казанская [и др.]; Совет ботан. садов и денропарков Украины, НБС им. Н.Н. Гришко НАН Украины [и др.]. – К.: Велес, 2012. – 456 с.: ил. – ISBN 978-966-2217-46-9 ****
 36. Национальный ботанический сад им. Н.Н. Гришко НАН Украины: Путеводитель / Автор проекта В.В. Кваша; сост.: В.В. Кваша, Л.А. Исакова; отв. ред. Н.В. Заименко; рец. С.И. Кузнецов, С.В. Клименко. – К.: АЭРОСТАТ, 2012. – ISBN 978-966-97201-3-9 ****
 37. Проблеми експериментальної ботаніки та біотехнології: Зб. наук. пр.// НАН України; Нац. ботан. сад. ім. М.М. Гришка. – К.: Фітосоціоцентр, 2012. – Вип. 1. – 240 с.; іл. – ISBN 978-966-306-165-3 ***
 38. В.Г. Собко Фітораритети Криму: Довідкове вид. / В.Г. Собко, А.П. Лебеда, М.Б. Гапоненко. – К.: Фітосоціоцентр, 2012. – 396 с.; іл. - ISBN 978-966-306-161-0 ****
 39. Світлана Валентинівна Клименко: біобібліографія / Уклад. Н.В. Чувікіна, Л.О. Ісакова, І. М. Безугла. – К.: Цукор України, 2012. - 78 с. – ISBN 978-966-1520-04-1 ***
 40. Отруйні рослини: Навч. посіб. для студ. вищ. мед. та фармацевт. навч. закладів III-IV рівнів акредитації / Кол. авт.: О.Ю. Коновалова, В.А. Туманов, Ф.А. Мінченко, Т.К. Шураєва, Т.В. Джан, Л.Г. Дудченко, А.П. Лебеда, Є.М. Гергель, Л.М. Рибак.; під ред. О.Ю. Коновалової, В.А. Туманова.- К.: ЧП „Блудчий М.І.”, 2011.- 494 с.: іл. – ISBN 978-966-97115-8-8

 41. 2011

 42. Биопробы и биотесты (незаконченные рукописи академика А.М. Гродзинского) / Под ред В.П. Грахова, В.П. Бойко, Н.В. Заименко.- К.: Золотые ворота, 2011.- 362 с.: ил. - ISBN 978-966-2244-23-0
 43. Все овощи. Агрошкола / М. Григоровская, О. Кораблева, В. Гаврилюк, В. Давыдов; Огородник. – К.: Юнивест Медиа, 2010. – 225 с.: ил.
 44. Казанская Н.А. Почвопокровные растения. Рекомендации по их использованию в озеленении городов и населенных пунктов / Н.А. Казанская, А.В. Клименко, Н.Г. Вахновская; НАН Украины; Нац. ботан. сад им. Н.Н. Гришко. – К.: Фитосоциоцентр, 2011. – 36 с.
 45. Кораблева О.А. Пряности и приправы / О.А. Кораблева; Огородник. – К.: Юнивест Медиа, 2011. – 196 с.: ил.
 46. Лебеда А.П. Інвентаризація флори України (Лікарські рослини – носії лігнанів). – Київ: Академперіодика, 2011. – 64 с. – НАН України; Нац. ботан. сад ім. М.М. Гришка. – ISBN 978-966-360-184-7
 47. Ландшафтная архитектура в ботанических са дах и дендропарках: Материалы Ш междунар.конф. (8-11 июня 2011 г., г. Киев) / отв. ред. П.Е. Булах; НБС им. Н.Н. Гришко НАН Украины. ─ К., 2011. ─ 420 с. + 12 фотоил. ─ ISBN 978-966-02-6033-7
 48. Клименко С.В. Айва: биоэкология, морфология, репродукция, сорта / С.В. Клименко. ─ К.: Логос, 2011. ─ 243 с.: ил. ─ ISBN 978-966-171-375-7
 49. Рахметов Д.Б. Теоретичні та прикладні аспекти інтродукції рослин в Україні: монографія / Д.Б. Рахметов; НАН України; Нац. ботан. сад ім. М.М. Гришка. – К.: „Аграр Медіа Груп”, 2011. – 398 с. – ISBN 978-966-2424-87-4
 50. Пархоменко Л.І. Інтродукція і культура берез (Betula L.) в Україні / Леонід Іванович Пархоменко; НАН України;Нац. ботан. сад ім. М.М. Гришка.- Київ: Фітосоціоцентр, 2011.- 410 с.: іл. – ISBN 978-966-306-158-6 ****
 51. Попович С.Ю. Заповідне паркознавство: Навчальний посібник / С.Ю. Попович, О.М. Корінько, Ю.О. Клименко. – Тернопіль: Богдан, 2011. – 320 с. – ISBN 978-966-10-1402-1
 52. Похильченко О.П. Биологические основы культивирования елей (Picea F. Dietr.) в Украине / О.П. Похильченко; Отв. ред С.И. Кузнецов; НАН Украины; Нац. ботан. сад им. Н.Н. Гришко.- Київ: ДГВПП «Зовнішторгвидав України», 2011.-138 с.: ил.- ISBN 978-966-8274-24-4 ****

 53. 2010

 54. Ботаніка. Зошит для лабораторних занять студентів агробіологічного профілю.- 4-те вид. Б.Є. Якубенко, С.П. Машковська, І.М. Алейніков, І.М. Верхогляд, Л.М. Дядюшка, А.П.Тертишний, В.В. Субота. – К. : Арістей, 2010 . – 100 с. - ISBN 966-8458-46-Х.
 55. Булах П.Є. Теория и методы прогнозирования в интродукции растений. – К. : Наукова думка, 2010. – 111 с. - Проект «Наукова думка».- ISBN 978-966-00-1052-9.
 56. Енергетичні рослинні ресурси. С. Каленська , Д. Рахметов та ін. . – Каунас, 2010. – 93 с. - ISBN 978-9955-896-92-0.
 57. Жила А.І. Амарилісові у кімнатній культурі. – К. : Академперіодика, 2010. – 85 с. : іл. - ISBN 978-966-360-155-7.
 58. Інтродукція рослин, збереження та збагачення біорізноманіття в ботанічних садах та дендропарках : Матеріали Міжнародної наукової конференції, присвяченої 75-річчю заснування Національного ботанічного саду ім. М.М.Гришка НАН України (15-17 вересня 2010 року). – К.: Фітосоціоцентр, 2010. – 632 с. - ISBN 978-966-306-147-6.
 59. Левенко Б.А. Генетически модифицированные (трансгенные) растения. Борис Алексеевич Левенко.- К. : Наук. думка, 2010.- 428 с.- Проект «Наукова думка».- ISBN 978-966-00-0967-4.
 60. Новітні технології біоенергоконверсії. Я.Б. Блюм, Г.Г. Гелетуха, І.П. Григорюк, В.О. Дубровін, А.І. Ємець, Г.М .Забарний, Г.М. Калетнік, М.Д. Мельничук, В.Г. Мироненко, Д.Б. Рахметов, С.П. Циганков. -К. : Аграр Медіа Груп, 2010. – 326 с. - ISBN 978-966-2424-13-3.
 61. Редкие и перспективные для использования растения Украинских Карпат = Rare and Useful Plant of Ukrainian Carpathians / Н.В. Заіменко, Д.Б. Рахметов, М.Б. Гапоненко, В.І. Мельник, А.М. Гнатюк, М.І. Волощук, Yong-Ho Kim, Kwang-Woo Park, Cheul-Ho Lee, Kyung Choi ; Korea National Arboretum; Национальный ботанический сад им. Н.Н. Гришко НАН Украины. – Soheul : Korea National Arboretum, 2010.– 378 с. : іл. - ISBN 978-89-91458-72-7. (Рус., англ., корей. яз).
 62. Трав'янисті медоноси та пилконоси України (весняні). В.К. Балабушка, М.П. Балабушка, Л.В. Ібрагім, О.І. Ібрагім, Є.А. Труфанов, Б.Є. Труфанов, Н.В. Ульяненко, В.Ю. Ульяненко, В.В. Ульяненко, Д.В. Ульяненко. – К. : Дім, сад, город, 2010. – 76 с. : іл. -ISSN 1993-6680.
 63. Харченко І.І. Культура камелій – К. : Академперіодика, 2010. – 72 с. - ISBN 978-966-360-153-3.
 64. Хвойні дерева та кущі. В.К. Балабушка, І.С. Маринич, Л.В. Ібрагім, В.А.Фесак. – К.: Дім, сад, город, 2010. – 48 с. : іл.
 65. Аграрний тлумачний словник. Землеробство. Рослинництво. Сортознавство / Уклад. А.В. Андрющенко, К.М. Кривицький, В.А. Хаджиматов, Д.Б. Рахметов, С.О. Трибель. – Київ : ТОВ „Алефа”, 2010. – 260 с. – ISBN 978-966-8034-09-1
 66. Андрій Пилипович Лебеда: біобібліографія / Уклад.: В.В. Ковальов [та ін.].- К.: Фітосоціоцентр, 2010.- 44 с.
 67. Ботанічні сади та дендропарки: науково-довідкове видання. – [2-е вид., вип. і доп.] / Рада ботанічних садів і дендропарків України. Держ. служба заповідної справи Мінприроди України, Глобальний екологічний фонд, Програма розвитку ООН в Україні; упоряд.: В.В. Кваша, О.О. Семенова, Н.В.Чувікіна; відп. ред.: Т.М. Черевченко, С.С. Волков; ред. кол.: Н.В. Заіменко (голова), Н.В. Трофименко (секретар), Т.С. Багацька, П.Є. Булах, С.В.Клименко, Ю.О. Клименко, С.І. Кузнецов; літ. ред. Н.А. Серебрякова. – Київ: ТОВ ″РСК ″Максимус″, 2010. – 393 с.: фотоіл. – (Заповідні території України)
 68. Екологічний стан київських водойм / Автори: О.А. Афанасьєва, Т.С. Багацька [та ін.].- К.: Фітосоціоцентр, 2010.- 256 с.- ISВN 978-966-306-153-5
 69. Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка НАН України [1935-2010]; [Електронний ресурс] / НАН України. НБС ім. М.М. Гришка. - К., 2010. – 1 електрон. опт. диск (CD-R). – Заголовок з екрану.- Зміст диска на супровід. листі контейнера.
 70. Сад над Дніпром. До 75-річного ювілею НБС ім. М.М. Гришка [Електронний ресурс]: документальний відеофільм / Ідея : М.Б.Гапоненко, Н.В. Заіменко ; автори сценарію: О.І. Вертелецький, М.Б. Гапоненко; режисер: О.І. Вертелецький; Нац. ботан. сад ім. М.М. Гришка НАН України.- Київ: Росток–Рекордз, 2010.- 1 електрон. опт. диск (DVD-video).****

 71. 2009

 72. Черевченко Тетяна Михайлівна: Біобібліографія.- К. : Джі-Принт, 2009.- 79 с.: іл.
 73. Оптимізація насаджень пришкільних територій: Науково-методичні рекомендації/ Наук. ред. О.М.Байрак, відповід. за випуск М.І. Шумик. – Полтава: Верстка, 2009. – 56 с.
 74. Ботаніка з основами гідроботаніки (водні рослини України): Навчаль-ний посібник для студентів класичних та аграрних університетів/ Б.Є Якубенко [та ін.]; За ред. Б.Є. Якубенка, В.Ш. Лушпи – К.: Фітосоціо-центр, 2009. – 444 с.: іл. ISBN 978-966-306-151-9
 75. Машковська С.П., Шабарова С.І., Якубенко Б.Є. Ботанічна терміно-логія латинською мовою: Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів.- З- є вид., доповн. – Тернопіль: Медобори, 2009. – 100 с.
 76. Ботаніка: Зошит для лабораторних занять студентів агробіологіч-ного профілю / Уклад. Б.Є. Якубенко [та ін.]. – К.: Арістей, 2009 . – 100 с. ISBN 966845846Х
 77. Збереження біорізноманіття тропічних і субтропічних рослин: Матеріали Міжнародної наукової конференції (Київ, 10-13 березня 2009 р.).; – К.: ДжіГруп-Принт, 2009. – 276 с. Лебеда А.П. Інвентаризація флори України (Лікарські рослини – носії фітоекдистероїдів). – К.: Академперіодика, 2009. – 88 с. ISBN 978-966-360-128-1
 78. Каталог лікарських рослин ботанічних садів і дендропарків Украї-ни: Довідковий посібник/ За ред. А.П. Лебеди − К.: Академперіодика, 2009. − 160 с. ISBN 978-966-360-125-0
 79. Index seminum 2009-2010. Hortus Botanicus Nationalis Academiae Scientiarum Ukrainae/ Національний ботанічний сад ім.М.М.Гришка НАН України – К., 2009. – 31 с.
 80. Стан зелених насаджень в м. Києві (аналітичний огляд науково-тех-нічних робіт, виконаних в 1997 – 2007 рр. на замовлення Київської міської державної адміністрації)/ Упорядники: М.І. Шумик, С.П.Машковська, В.А.Трокоз, Ф.М.Левон, В.М.Остап'юк, Т.В.Мельничук. – К.: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2009. – 200с. ISBN 978-966-439-156-3
 81. Горб В.К. Анотований каталог видів, різновидів, форм, сортів деревних та кущових рослин. Ч.ІІ. Бузки (Полісся, Лісостеп та Карпати України). – К.: Академперіодика, 2009. – 38 с. ISBN 978-966-360-120-5 Ч.ІІ ***
 82. Анотований каталог різновидів, культиварів, форм деревних та кущових рослин. Ч.ІІІ. Красивоквітучі та декоративно-листяні дерева та кущі (Полісся та Лісостеп України) / Н.М. Трофименко, Б.В. Гончаренко, О.О. Демченко, О.М. Якобчук , Л.М. Колісник , А.І. Бибицький А.І.– К.: Фітосоціоцентр, 2009. – 52 с. ISBN 978-966-306-151-9 ***
 83. Собко В.Г. Визначник рослин Київської області. – К.: Фітосоціо-центр, 2009.– 374 с. ISBN 978-966-306-081-1
 84. Ботанічні сади та дендропарки / Відпов .ред.: Т.М.Черевченко, С.С.Волков; Ред. кол.: Н.В.Заіменко (голова) [та ін.]; Упоряд.: В.В. Кваша, О.О. Семенова, Н.В. Чувікіна; Літ. ред.: Н.А. Серебрякова.- К.: Майстерня книги, 2009. – 296 с.: іл. (Заповідні території України). ISBN 978-966-2260-19-9

 85. 2008

 86. Анотований каталог різновидів, культиварів, форм деревних та кущових рослин.– ч.І. Голонасінні. (Полісся, Лісостеп та Карпати України) / С.І. Кузнєцов , І.С. Маринич , Ю.О. Клименко , І.Ю. Іванова , В.О. Пономаренко. – К.: Фітосоціоцентр, 2008. – 164 с. ISBN 978-966-306-137-6
 87. Ботанічна термінологія латинською мовою: Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів/ Укл. С.П.Машковська, С.І. Шабанова, Б.Є. Якубенко.-К.: Видавничий центр НАУ, 2008.- 103с.
 88. Горб В.К., Шумик М.І., Остап'юк В.М. Рекомендації з розмноження та культивування видів і сортів бузків в умовах Києва. – К.: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2008. – 46 с.: іл.
 89. Деревні медоноси та пилконоси України (весняні). В.К. Балабушка та ін. – К. : КП „Дім, сад, город”.- ( Бібліотека „Пасіка” , 2008 .- № 2-3) ISSN 1993-6680
 90. Заіменко Н.В. Наукові принципи структурно-функціонального конструювання штучних біогеоценозів у системі грунт-рослина-грунт.-К.: Наукова думка, 2008.- 303с. (Проект „Наукова книга” – 2007) ISBN 978- 966-00-0716-1
 91. Карпологія. Тестові контрольні завдання для магістрів аграрних вузів ІІІ-ІV рівнів акредитації із спеціальності 8.130103 «Плодоовочівництво і виноградарство». С.П. Машковська, Б.Є. Якубенко , О.М. Царенко О.- К.: Б. в., 2008. – 71 с.
 92. Каталог декоративных растений для городского и пригородного озеленения Лесостепи и Полесья Украины. Ландшафт и интерьеры. − Киев: СофтПресс, 2008-2009. − 194с.
 93. Колекційний фонд квітниково-декоративних рослин Національного ботанічного саду ім. М.М. Гришка НАН України. Каталог рослин. Довідник. В.Ф. Горобець ,С.П. Машковська , Ю.В. Буйдін , О.Д. Тимченко, Т.О. Щербакова , О.П. Перебойчук , Л.М. Кикоть , А.С. Дорошенко, Н.А. Андрух ,Г.О. Горай , Н.Б. Тарасюк, Л.Г. Завідова Л, В.М. Завалєєва , В.І. Прасол . – Тернопіль: Медобори, 2008. – 180 с., ISBN 978-966-8336-42-9 ***
 94. Коновалова О.Ю., Лебеда А.П. Цілюще зілля (звіробій у терапії й профілактиці захворювань). – К.: Медкнига, 2008. – 288 с.: ил. ISBN 978-966-96995-3-4
 95. Лебеда А.П. Інвентаризація флори України (Лікарські рослини – носії каротиноїдів). – К.: Академперіодика, 2008. – 128 с. ISBN 978-966-360-096-3
 96. Левон Ф.М. Зелені насадження в антропогенно трансформованому середовищі. – К.: ННЦ ІАЕ, 2008.– 364 с.: іл. ISBN 978-966-669-248-4
 97. Левон Ф.М., Іванюк І.В. Створення ландшафтних лісових культур в умовах зеленої зони м. Києва: Методичні рекомендації. – К.: НАУ, 2008. – 26 с.
 98. Мельник В.І. Сад Волинських Афін. Ботанічна наука та освіта у Волинській гімназії – Кременецькому ліцеї (1806-1832).- К.: Фітосоціоцентр, 2008.- 28 с.
 99. Методичні вказівки до виконання дипломних робіт освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» і «Магістр» для студентів із спеціальності 8.051401 – «Екологія та охорона навколишнього середовища»/ Уклад. С.П. Машковська , Б.Є. Якубенко. – К.: Видавничий центр НАУ, 2008. – 32 с.
 100. Методичні вказівки до виконання дипломних робіт освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» і «Магістр» для студентів із спеціальності 6.092900, 8.092903 – «Екобіотехнологія»/ Уклад. С.П. Машковська, Б.Є. Якубенко Б.Є.. – К.: Видавничий центр НАУ, 2008. – 34 с.
 101. Слюсар С.І., Кузнєцов С.І. Інтродукція таксодієвих (Taxodiaceae F.W.Neger) в Лісостепу України/ За ред. проф. М.А. Кохна. – К.: Вид. центр НАУ, 2008. – 154 с.: іл. ISBN 966-8006-14-3
 102. Ріка дитинства і юності. Діаріуш майбутнього академіка. Автор-упорядник В. Кваша.- К.: Архетип, 2007.- 52 с.
 103. Рубцова О.Л. Середньовічний сад: минуле і сучасне. – К.: Дім, сад, город, 2008. – 38 с.: ил.-( Бібліотека „Дім, сад, город”.- 2008.- №2)
 104. Черевченко Т.М., Лаврентьева А.Н., Иванников Р.В. Биотехнология тропических и субтропических растений in vitro. – К.: Наук. думка, 2007. – 559 с. (Проект „Наукова книга” – 2007) ISBN 978- 966-00-0702-4

 105. 2007

 106. Байрак О.М., Самородов В.М., Панасенко Т.В. – Парки Полтавщини: історія створення, сучасний стан дендрофлори, шляхи збереження. - Полтава: Верстка, 2007.- 276 с.
 107. Ботаника и микология: Современные горизонты: Сб. тр. /Отв. ред. А.А. Созинов.- К.: Академпериодика, 2007.- 332 с. ISBN 978-966-360-085-7.***
 108. Вахновська Н.Г., Шумик М.І., Цисарук Т.А. Рекомендації з розмноження, вирощування та використання великоквіткових клематисів у м. Києві. – К.: Фітосоціоцентр, 2007. – 20 с.
 109. Гончаренко Б.В. Методичні рекомендації з використання видів та культиварів роду форзиція (Forsythia Vahl.) в декоративних насадженнях Правобережного Лісостепу України. – К.: Наук. світ, 2007. – 19 с.
 110. Горелов А.М. Биолокация и ее использование в изучении растений.- К.: Фитосоциоцентр, 2007. – 112 с. ISBN 978-966-360-071-0.***
 111. Деревні медоноси та пилконоси України (літні та осінні). В.К. Балабушка та ін. – К. : КП „Дім, сад, город”.- ( Бібліотека „Пасіка” , 2007 .- № 1-2) ISSN 1993-6680
 112. Дерев‘янко В.М., Левон Ф.М. Гледичія на Півдні України.- К.: ННЦ ІАЕ, 2007.- 148 с.
 113. Інтродукція рослин на початку ХХІ століття: досягнення та перспективи. До 120-річчя з дня народження академіка М.І. Вавилова (Київ, 2-4 жовтня 2007 р.): Матеріали міжнародної наукової конференції. – К.: Фітосоціоцентр, 2007.- 360 с.
 114. Карпологія: тестові контрольні завдання. /Укладачі: С.П. Машковська, Б.Є. Якубенко , О.М. Царенко . – К., 2007. – 72 с.
 115. Каталог перспективного асортименту дерев і кущів для озеленення Києва та приміської зони / О.М. Колісниченко, Н.М. Смілянець, Н.І. Шумик, та ін.- К., 2007, - 52 с
 116. Клименко С.В. Кизил. Сорта в Украине.- Полтава: Верстка, 2007.- 44 с. ISBN 966-7576-67-2.ISBN 966-306-135-X.
 117. Лебеда А.П. Інвентаризація флори України (Лікарські рослини – носії сапонінів).- К.: Академперіодика, 2007. – 140 с.
 118. Мельник В.І., Савчук Л.А. Береза низька (Betula humilis Schrank) в Україні.- Луцьк: РВВ "Вежа" 2007.- 136 с.
 119. Мешкова В.И., Рубцова Е.Л. Сад роз: Истор.-справ. очерк. – К.: Мистецтво, 2007. – 144 с. ISBN 978-966-577-038-1.
 120. Bulbocodium versicolor (Melanthiaceae) – редкосный вид флоры Европы. В.И. Мельник, В.В. Гриценко, Д.Ю. Шевченко, С.Я. Диденко. - К.: Фитосоциоцентр, 2007. – 44 с. . ISBN 966-306-115-Х.
 121. Науково-освітній потенціал Національного ботанічного саду ім. М.М. Гришка НАНУ. Вип. 1. Колекційно-експозиційні ділянки/ Кол. авт.; Наук. ред. О.М. Байрак.- Полтава: Верстка, 2007. – 84 с.
 122. Похильченко О.П. Методичні рекомендації з розмноження та впровадження в культуру перспективних видів і культиварів роду Ялина (Piceae A. Dietr.).- К.: Наук. світ, 2007. – 27 с.
 123. Путівник по оранжереях Національного ботанічного саду ім. М.М. Гришка НАН України. Кол. авт.; За ред.. Т.М. Черевченко.- К.: Фітосоціоцентр, 2007.- 88 с. ISBN 966-306-136-8 ***
 124. Тлумачний словник сортознавця. – К.: Алефа, 2007. – 82 с.
 125. Рекомендації з підбору, вирощуванню і використанню паркових троянд у садових композиціях м. Києва. О.Л. Рубцова, В.І. Пилипчук, М.І. Шумик, В.І.Чижанькова– К. : Фітосоціоцентр, 2007.- 32 с.
 126. Собко В.Г. Стежками Червоної книги. 2-е вид, доп. – К.: Урожай, 2007.- 279 с. ISBN 966-05-0033-5

 127. 2000-2006

 128. Альохін О.О., Гапоненко М.Б., Собко В.Г. “Орхідеї Далекого Сходу”. – Київ: Фітосоціоцентр, 2003. – 203 с.
 129. Андрей Михайлович Гродзинский: Биобиблиография. Сост. Є.А. Головко , В.П. Грахов , Е.Н. Бойко , Т.А. Бугаенко .- К.: Академпериодика, 2006. – 78 с.
 130. Біологія каштанів. І.П. Григорюк, С.П. Машковська, П.П. Яворовський , О.В. Колесніченко . – К.: Логос, 2004. – 380 с.
 131. Возобновляемое растительное сырье (производство и использование) в 2-х кн. Д.Рахметов, Д.Шпар , А.Адам и др..- Санкт-Петербург, 2006
 132. Горб В.К. “Каталог видів, різновидів, форм, сортів деревних та кущових рослин , ч. ІІ Бузок (Полісся, Лісостеп, Карпати України). - Київ: Фітосоціоцентр, 2002. – 15 с.
 133. Горб В.К., Шумик М.І., Пилипчук В.Ф. Рекомендації з розмноження й вирощування посадкового матеріалу та культивування сортів бузку звичайного – Київ, 2004 .
 134. Дендрофлора України. Дикорослі і культивовані дерева і кущі. Голонасінні: Довідник. М.А. Кохно., В.Ш. Гордієнко , Г.С. Захаренко та ін.– К.: Фітосоціоцентр, 2001. – 207 с.
 135. Дендрофлора України. Дикорослі і культивовані дерева і кущі. Покритонасінн.: Довідник. ч.2/ М.А. Кохно, Н.М.Трофименко, Л.І.Пархоменко та ін. – К.: Фітосоціоцентр, 2005. – 716 с.***
 136. Дендрофлора України. Дикорослі й культивовані дерева і кущі. Покритонасінні: Довідник . ч.1/ М.А. Кохно, Л.І. Пархоменко., А.У. Зарубенко та ін.; – Київ: Фітосоціоцентр, 2003. – 451 с.
 137. Дяченко Г.Д. Рекомендації по створенню "Гірки декоративних сукулентів".- К.: Фітиосоціоцентр, 2006. – 20 с.
 138. Зарубенко А.У., Тимчишин Г.В., Шумик М.І. Методичні рекомендації з розмноження та культивування рододендронів в Україні. - К.: Фітосоціоцентр, 2004. – 31 с.
 139. Інтродукція рослин на початку ХХІ століття: досягнення і перспективи розвитку досліджень: Матеріали Міжнародної наукової конференції присвяченої 70-річчю Національного ботанічного саду ім. М.М.Гришка НАН України (19-21 вересня 2005 р., м.Київ). – Київ: Фітосоціоцентр, – 2005. – 273 с.***
 140. Карпатські сторінки Червоної книги України. Гапоненко М.Б., Комендар В.І., Лебеда А.П. та ін. ; За заг. редакцією В.Г.Собка.– К.: Фітосоціоцентр, 2002.– 280 с.
 141. Каталог видів, різновидів, форм та культиварів паркоутворюючих деревних рослин. Ч. IV. Покритонасінні (Полісся, Лісостеп та Карпати України)/ Пархоменко Л.І., Трофименко Н.М., Дорошенко О.К. та ін. – Київ: Фітосоціоцентр, 2003. – 24 с.
 142. Каталог видів, різновидів, форм, сортів деревних та кущових рослин. Ч. III. Красиво квітучі дерева та кущі (Полісся та Лісостеп України)/ Н.М Трофименко., В.К. Горб, Л.І. Пархоменко та ін. – Київ: Фітосоціоцентр, 2003. – 24 с.
 143. Каталог завершених наукових розробок відділу нових культур”. Рахметов Д.Б., Корабльова О.А., Стаднічук Н.О. .- Київ: “Нора-Друк”. – 2003. – 76 с.
 144. Каталог рослин Сирецького дендрологічного парку. С.А.Глухова, Л.І.Ємець, Н.М.Трофименко та ін.. – Київ: Фітосоціоцентр, 2004. – 87 с.
 145. Каталог сортів рослин, створених у Національному ботанічному саду ім. М.М.Гришка/ Т.М.Черевченко, Д.Б.Рахметов, Н.В.Чувікіна, П.А.Мороз, М.Б.Гапоненко. – К.: „Нора-прінт”, 2004. – 76 с.
 146. Клименко С.В. “Кизил”. – К.- Дім, Сад, Город, 2003. – 46 с.
 147. Конспект лекцій. Ландшафтне і архітектурне проектування. Конспект лекцій з ландшафтного і архітектурного проектування ботанічного саду для студентів спеціальності 7.020210 “Дизайн” спеціалізації “Дизайн ландшафту” / Кузнєцов С.І., Пушкар В.В., Клименко Ю.О., Миронова Г.О., Романча Л.В. – Київ, Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв, 2003.
 148. Кохно М.А., Кузнєцов С.І. Методичні рекомендації щодо добору дерев та кущів для інтродукції в Україні. - Київ, 2005. – 48 с.***
 149. Кузнецов С.І., Маринич І.С., Похильченко О.П., та ін. Каталог різновидів, культиварів, та форм деревних та кущових рослин, ч.І Голонасінні (Полісся, Лісостеп, Карпати Украї- ни ). - Київ: Фітосоціоцентр, 2002.– 35 с.
 150. Культура Trifolium ambiguum Bieb. в Лісостепу України/ В.І.Солоненко, Д.Б.Рахметов, С.М.Зіман, В.Д.Бугайов.. – Київ, 2005. – 38 с.
 151. Лебеда А.П. Інвентаризація флори України (Лікарські рослини – носії серцевих глікозидів).– К.: Академперіодика, 2002. – 52 с.
 152. Лебеда А.П. Інвентаризація флори України (Лікарські рослини – носії антраценпохідних).– Київ: Академперіодика, 2003. – 56 с.
 153. Лебеда А.П. Інвентаризація флори України (Лікарські рослини – носії іридоїдів).– Київ: Академперіодика, 2004. – 80 с.
 154. Лебеда А.П. Інвентаризація флори України (Лікарські рослини – носії кумаринів).– Київ: Академперіодика, 2005. – 148 с.
 155. Лебеда А.П. Інвентаризація флори України (лікарські рослини – носії алкалоїдів). – К.: Академперіодика, 2006. – 264 с.
 156. Лебеда А.П. Этноботаника тропических и субтропических растений, интродуцированных в Украину.– Киев: Академпериодика, 2005. – 52 с.
 157. Лебеда А.П., Осетров В.Д. Здоров’я ділової людини: Практичний посібник з фітотерапії і гомеопатії.– К.: Академперіодика, 2002. – 174 с.
 158. Lebeda A.P. «Correlationships of biological characteristics in seabuckthorn»// Seabuckthorn (Hippophae L.): A Multipurpose Wonder Plant / Vol. I: Botany, Harvesting and Processing Technologies.– New Delhi: Indus Publishing company, 2003. – 518 p.
 159. Lebeda A.P.Processing Methodologies of Seabuckthorn (Hippophae rhamnoides L.) Food Products// Seabuckthorn (Hippophae L.): A Multipurpose Wonder Plant / Vol. II: Biochemistry and Pharmacology.– New Delhi: Daya Publishing House, 2005. – 600 P.
 160. Лекарственные растения: Самая полная энциклопедия/ А.Ф Лебеда., Н.И., Джуренко, А.П., Исайкина, В.Г.Собко - Москва: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2004.- 912 с.
 161. Листопадні дерева і кущі (аборигенні та інтродуковані)/ В.К Балабушка., М.П Балабушка., Л.В Ібрагім., Н.В Ульяненко., В.Ю. Ульяненко– К.: Вид-во "Дім, сад, город". – 114 с.
 162. Люпин (Lupinus L.): Науково-методичне видання/ С.П. Машковська , С.В.Пида , І.П.Григорюк , Б.Є.Якубенко . – К.: Логос, 2004. – 44 с.
 163. Маринич І.С., Балабушка В.К., Ібрагім Л.В. Методичні рекомендації з розмноження деревних та кущових рослин. Ч.І – Голонасінні – Київ, 2004.
 164. Маринич І.С., Балабушка В.К., Ібрагім Л.В. Розмноження хвойних дерев та кущів. Методичні рекомендації. – Київ: КП „Дім, сад, город”, 2005. -32 с. –( Бібліотека „Дім, сад, город”.- 2005.- №1).
 165. Матеріали міжнародної конференції "Алелопатія та сучасна біологія " (17-19 жовтня 2006 р., м. Київ). – К.: Фітосоціоцентр, 2006. – 332 с.
 166. Машковская С.П., Миронова Г.А. Летники: разновидности и подбор, особенности ухода, проекты цветников.– Киев: Юнивест Принт, 2006. – 30 с.
 167. Машковська С.П., Шабарова С.І. Ботанічна термінологія латинською мовою. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів. – К.: Видавничий центр Національного аграрного університету, 2006. – 103 с.
 168. Мельник В.И. Редкие виды флоры равнинных лесов Украины.- К.: Фитосоциоцентр, 2000. – 211 с.
 169. Мельник В.І. , Парубок М.І. . Горицвіт весняний (Adonis vernalis L.) в Україні. – К.: Фітосоціоцентр, 2004 р. – 161 с.
 170. Мельник В.І., Корінько О.М. Букові ліси Подільської височини. – К.: Фітосоціоцентр, 2005. – 152 с.
 171. Методичні рекомендації для проведення лабораторних робіт з екології. Уклад. Б.В.Борисюк, Д.Б. Рахметов, В.П. Фещенко та ін.- Житомир: Видав. центр Агроекол. акад. 2003. – 108 с.
 172. Методичні рекомендації з розмноження деревних та кущових рослин. Ч. ІІІ – Покритонасінні (листопадні дерева, кущі, ліани) / В.К Балабушка., В.К. Горб , О.К. Дорошенко. – Київ, 2004. – 40 с.
 173. Методичні рекомендації. Плантаційне вирощування деревної сировини для потреб целюлозно-паперової та інших галузей промисловості/ Борисюк Б.В., Рахметов Д.Б., Фещенко В.П..- Київ: Видав. центр НАУ, 2003.
 174. Наукове забезпечення сталого розвитку сільського господарства в Степу України і АР Крим, Кабінет Міністрів України, Національний аграрний університет/ Д.Б. Рахметов та ін.- К.: «Алефа», 2000. – 848 с.
 175. Національний ботанічний сад ім. М.М.Гришка: Путівник, Автор проекту В.В.Кваша. – Київ: „Архетип”, 2005. – 96 с. ***
 176. Нечитайло В.А., Баданіна В.А., Гриценко В.В. Культурні рослини України. – К.: Фітосоціоцентр, 2005. – 351 с.
 177. Нечитайло В.А., Погребняк В.П., .Гриценко В.В “Судинні рослини Канівського заповідника і околиць”. - Київ: Фітосоціоцентр, 2002. – 180 с.
 178. Нові кормові, пряносмакові та овочеві інтродуценти в Лісостепу і Поліссі України. Д.Б.Рахметов, Н.О.Стаднічук, О.А.Корабльова, Н.М.Смілянець, О.Л.Скрипка, С.О.Рахметова. – К.: Фітосоціоцентр, 2004 р. – 163 с.
 179. Олешко В.В., Савчук Л.А., Андрєєва Т.П. Каталог гербарію Стефана Мацка та Йозефа Панека. – Луцьк, 2005. – 582 с.
 180. Орхідеї. Т.М.Черевченко, Л.І.Буюн, Л.А.Ковальська, В.С. Вахрушкін . – К.: “Просвіта”, 2001. – 224 с.
 181. Проблеми збереження та відновлення біорізноманіття в Україні. Д.М.Гродзинський, Ю.Р.Шеляг-Сосонко, Т.М. Черевченко, І.Г.Ємельянов, В.Г.Собко,А.П.Лебеда.-К.: Видавничий дім „Академперіодика”, 2001.- 105 с.
 182. Пушкар В.В., Кузнєцов С.І. Основні принципи і прийоми побудови композицій з використанням хвойних” – К.: ДАКККіМ, 2005. – 170 с.
 183. Рахметов Д.Б. Кормовые мальвы в агрофитоценозах Лесостепи Украины: интродукция, биология, сорта, возделывание.- К.: Фитосоциоцентр, 2000. – 288с. ***
 184. Рахметов Д.Б. Культура однолетних кормовых мальв в Лесостепи Украины.- К.: Фитосоциоцентр, 2001. – 71 с. ***
 185. Рахметов Д.Б. Многолетние кормовые культуры семейства мальвовых в Лесостепи Украины.- К.: Фитосоциоцентр, 2001. – 62 с. ***
 186. Рахметов Д.Б., Фещенко В.П. Інтродукція рослин та біоекоконверсія землеробства Полісся. К.: «Друк», 2006. – 149 с.
 187. Смарагдові перлини Волині. А.Б.Філіпенко, В.К.Терлецький, В.Г.Собко та ін. – К.: Фітосоціоцентр, 2004. – 219 с.
 188. Собко В.Г. Науки заповідне зілля. – К.: Фітосоціоцентр, 2005. – 416 с.; ***
 189. Собко В.Г. Фітораритети України у світовому Червоному списку. – К.: Фітосоціоцентр, 2005. – 156 с. ***
 190. Собко В.Г., Косенко І.С. Рідкісні та зникаючі види рослин Черкаської області. – К.: Фітосоціоцентр, 2002. – 211 с.
 191. Собко В.Г., Лебеда А.П., Ільєнко О.О. Рідкісні рослини Лівобережного Полісся. - К.: Фітосоціоцентр, 2006. – 270 с.
 192. Собко В.Г., Мордатенко Л.П. Срібних хвиль ковилових степове море. – К.: Фітосоціоцентр, 2005. – 276 с.
 193. Собко В.Г., Мордатенко Л.П. Визначник рослин Київської області – К.: Фітосоціоцентр, 2004. – 374 с.
 194. Старовинні парки та проблеми їх збереження: Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Біла Церква) – К.: Фітосоціоцентр,– 2003. – 208 с.
 195. Теоретичні та прикладні аспекти інтродукції рослин і зеленого будівництва: Матеріали ІІ Міжнародної наукової конференції молодих дослідників. – Київ: Фітосоціоцентр, 2002. – 294 с.
 196. Теоретичні та прикладні аспекти інтродукції рослин і зеленого будівництва: Матеріали ІІІ Міжнародної наукової конференції молодих дослідників (Біла Церква) – К.: Фітосоціоцентр– 2003. – 176 с.
 197. Теоретичні та прикладні аспекти інтродукції рослин і зеленого будівництва: Матеріали ІV Міжнародної наукової конференції молодих дослідників (Тростянець) – Київ: Фітосоціоцентр.– 2004. – 240 с.
 198. Теоретичні та прикладні аспекти інтродукції рослин і зеленого будівництва: Матеріали V Міжнародної наукової конференції молодих дослідників, присвяченої 70-річчю Національного ботанічного саду ім. М.М.Гришка НАН України (7-10 червня 2005 р., м. Київ). – Київ: Фітосоціоцентр, – 2005. – 136 с. ***
 199. Тимченко О.Д. Луковичные растения (Тематическое приложение к журналу „Огородник”). – К.: Юнивест Маркетинг. – 2004 .
 200. Харчишин В.Т., Собко В.Г., Мельник В.І. та ін. “Рідкісні і зникаючі рослини Українського Полісся”. – Київ.: Фітосоціоцентр, 2003. – 248 с.
 201. Хвойні дерева та кущі. В.К.Балабушка, І.С.Маринич, Л.В.Ібрагім, В.А.Фесак. – Київ, 2005.
 202. Щавнат – новая многолетняя культура. Рахметов Д.Б., Кудренко І.К., Рахметова С.О..- Київ: “Нора-Друк”. – 2003. – 26с .
 203. Юрчак Л.Д. Алелопатія в агробіогеоценозах ароматичних рослин. – К.: Фітосоціоцентр, 2005. – 411с. ***

Чи Вам відомо що?

До складу НБС ім. М.М.Гришка, як науковий підрозділ, входить Центр колективного користування приладами «ВЕРХ». Центр надає науковцям можливості проводити дослідження на сучасному рівні, а саме методом високоефективної рідинної хроматографії.

Цікаво? Йдемо далі!